باد می وزد میوه نمی داند(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
تنهایی ها عمیق اند(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
ای فروردین بی شناسنامه(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
اردک های خودم بود(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
از حرص دانه نبود به دام افتادیم(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
من با کسی سر جنگ ندارم...(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
شعر برای الیانا آنجا روز(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
شعر گریه كودكی است(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
لب‌ها به چه درد می‌خورند(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
من سايه‌های شما هستم(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
چشمانی از پياله­ی شبنم (شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
مگريز مداد من از من مگريز(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
با رستوران ها، ملت ها، کوچه ها(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
چشمانی كو كه تو را ببينم (شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
بركه‌ی اشك است(شمس لنگرودی) - دوشنبه 4 دی 1391
سرگرم تماشای (شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
سرنشین طیاره‌ی برفی!(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
آن که تو را می‌جوید(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
دریا موج می‌زند ماهی‌ها را جمع می‌کند(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
تو ناپیدا، در کلمات و در باران می وزی(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
آسان است برای من(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
با خالکوب ستاره ها(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
می توانم چهار فصل را مجاور هم(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
بر نمی گردند شعرها(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
بر دکه ی روزنامه فروشی(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
در کفمان کلیدی است(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
پنبه آتش گرفته‌ای است‌(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
خلاصه بهاری دیگر(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
آتش باشی برای تو هیزم می‌شوم(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
گنجشکان لاف میزنند(شمس لنگرودی) - يکشنبه 26 آذر 1391
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد